OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului InoMatPol constă în creşterea capacităţii, calităţii şi eficienţei activităţii CDI din ICMPP prin deschiderea de noi direcţii de cercetare şi diversificarea gamei de servicii de cercetare orientate în special către industrie – conform cerinţelor de inovare ale agenţilor economici din cadrul structurilor de tip cluster, în scopul stimulării competitivităţii cercetării ştinţifice româneşti la nivel european şi a competitivităţii economice naţionale/regionale ale Institutului şi ale actorilor economici în domeniul de specializare inteligentă eco-nano-tehnologii şi materiale avansate.
OBIECTIVE SPECIFICE
OS 1 – Restructurarea şi modernizarea domeniilor CDI ale ICMPP, în vederea creşterii capacităţii de realizare de servicii de cercetare inovative, prin

    1. înfiinţarea de noi laboratoare CDI: 20 laboratoare de sinteză şi 1 laborator suport;
    2. modernizarea laboratoarelor CDI existente: 10 laboratoare de sinteză şi 5 laboratoare suport.

OS 2 – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii CDI a ICMPP la standardele atinse în ţările cele mai avansate ale UE prin achiziţia unui număr de 62 echipamente CDI (incluzând echipamente de laborator pilot) dintre care 19 echipamente cu valoare mai mare de 100.000 euro, 87 nişe chimice de laborator, 87 mese speciale de laborator, 23 echipamente IT şi 4 active necorporale.

  1. Dezvoltarea/modernizarea laboratoarelor existente/crearea unor noi laboratoare suport dotate cu echipamente de înaltă performanţă reprezintă premisa introducerii de noi domenii/subdomenii de cercetare cu impact asupra nivelului de competitivitate în ştiinţa materialelor, sănătate, nano-tehnologii, electronică, mediu, energie.
  2. Extinderea infrastructurii CDI a ICMPP se va realiza prin achiziţionarea unor echipamente/instalaţii pilot de laborator pentru dezvoltarea cercetărilor experimentale aplicative, a metodelor inovative de sinteză şi a tehnicilor de caracterizare complexă a materialelor avansate, cu valoare adăugată ridicată, în scopul aplicării rezultatelor în sectoare industriale prioritare.

OS 3 – Îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative CD a ICMPP destinate în special mediului de afaceri şi din cadrul unor structuri de tip cluster, pe durata proiectului şi în termen de minim 5 ani de la finalizarea implementării sale.          

  1. Extinderea/modernizarea infrastructurii au drept punct de plecare tematicile de interes pentru CDI identificate în sfera actorilor economici din structurile de tip cluster (CERMAND, BioROne, IMAGO-MOL, EUROpean OutPOST) şi asociaţiile internaţionale (EPNOE) la care ICMPP a aderat – confirmate prin 10 acorduri de parteneriat (semnate şi ataşate la cerere) cu aceşti parteneri.
  2. Extinderea infrastructurii CDI a ICMPP se va realiza prin achiziţionarea unor echipamente/instalaţii tip pilot de laborator, pentru dezvoltarea cercetărilor experimentale aplicative, a metodelor inovative de sinteză şi a tehnicilor de caracterizare complexă a materialelor avansate, cu valoare adăugată ridicată, în scopul aplicării rezultatelor în sectoare industriale prioritare.   

OS 4 –Dezvoltarea de eco-nano-technologii şi a producţiei industriale de (bio-nano)materiale polimere în România şi în Regiunea N-E prin elaborarea unui număr de minim 10 tehnologii sau produse noi şi publicarea a minim 70 de lucrări ştiinţifice cu autori din domeniile public şi privat, pe baza protocoalelor de colaborare cu agenţii economici, pe durata proiectului şi minimum 5 ani după finalizarea lui.
OS 5 - Creşterea competitivităţii membrilor clusterelor şi internaţionalizarea activităţii/performanţei lor prin deservirea cerinţelor de inovare, asigurarea transferului de cunoștinte şi prestarea de servicii inovative către agenţii economici din clustere/parcuri inovative, la cerere şi bazate pe contracte public-privat, pentru partenerii economici tradiţionali şi noi, membri ai clusterelor/parcurilor tehnologice minimum 5 ani după finalizarea proiectului.
OS 6 - Creşterea calităţii resursei umane prin crearea condiţiilor optime de desfășurare a activităţilor CDI şi a unui număr de 30 locuri de muncă nou create până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Menţinerea locurilor de muncă existente şi crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea calităţii resursei umane şi instruirea continuă prin formarea tinerilor prin cercetare la nivel doctoral/postdoctoral, atragerea specialistilor din diaspora (13 specialisti din diaspora au fost angajaţi între anii 2012-2014) sunt de asemenea obiective strategice pentru ICMPP. Reabilitarea/dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generaţie (unele cu configuraţie unică în Regiunea Nord-Est sau în Romania) va oferi ICMPP infrastructura şi dotarea tehnică ce vor facilita angajarea a 25 de doctoranzi, cercetători/ ingineri de diferite specialităţi şi 5 tehnicieni (unii necesari pentru operarea instalaţiilor pilot) până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului.
OS 7 - Creşterea vizibilităţii internaţionale şi implicării ICMPP în proiecte europene – se vor depune minim 35 propuneri proiecte pentru Orizont 2020 în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.Contract de finanțare 142/10.10.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD, tip “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi”

Durata proiectului: 36 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Modernizarea, reabilitarea laboratoarelor în cadrul ICMPP şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare

Valoarea totală: 70.471.969 lei

Valoarea finanţării totale eligibile nerambursabile: 63.289.772,10 lei.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro